စာလုံး: 公物
ပင်းယင်း: gōng wù
Antonyms:

私物

(sī wù)


私产

(sī chǎn)