စာလုံး:
ပင်းယင်း: gōng
Antonyms:

(sī)


(cí)


(mǔ)