စာလုံး: 先前
ပင်းယင်း: xiān qián
Antonyms:

後来

(hòu lái)