စာလုံး: 傩神
ပင်းယင်း: nuó shén
Antonyms:

瘟神

(wēn shén)