စာလုံး: 佻达
ပင်းယင်း: tiāo dá
Antonyms:

放荡

(fàng dàng)


庄重

(zhuāng zhòng)


轻浮

(qīng fú)


端庄

(duān zhuāng)


滑稽

(huá jī)


轻佻

(qīng tiāo)


佻巧

(tiāo qiǎo)


Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.