စာလုံး: 严肃认真
ပင်းယင်း: yán sù rèn zhēn
Antonyms:

肤皮潦草

(fū pí lǎo cǎo)