စာလုံး: 一去不复返
ပင်းယင်း: yī qù bù fù fǎn
Antonyms:

反复无常

(fǎn fù wú cháng)