Сөз: 除舊布新
Пиньинь: chú jiù bù xīn
Antonyms:

率由舊章

(shuài yóu jiù zhāng)


因循守舊

(yīn xún shǒu jiù)


蹈常襲故

(dǎo cháng xí gù)


Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.