Сөз: 欣欣向榮
Пиньинь: xīn xīn xiàng róng
Antonyms:

每況愈下

(měi kuàng yù xià)


心勞日拙

(xīn láo rì zhuō)


Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.