Сөз: 大相径庭
Пиньинь: dà xiāng jìng tíng
Antonyms:

异口同声

(yì kǒu tóng shēng)


两相情愿

(liǎng xiāng qíng yuàn)


大同小异

(dà tóng xiǎo yì)


Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.