0
სიტყვა: 饱学
პინიინი: bǎo xué
Antonyms:

浅学

(qiǎn xué)