0
სიტყვა: 希罕
პინიინი: xī hǎn
Antonyms:

平常

(píng cháng)


通常

(tōng cháng)