Kata: 白茫茫
Pinyin: bái máng máng
Antonyms:

黑洞洞

(hēi dòng dòng)


黑沉沉

(hēi chén chén)


黑压压

(hēi yā yā)