Paraula: 紆尊降貴
Pinyin: yū zūn jiàng guì
Antonyms:

虛懷若谷

(xū huái ruò gǔ)


崖岸自高

(yá àn zì gāo)