Paraula: 上级
Pinyin: shàng jí
Antonyms:

下级

(xià jí)