Söz: 萬籟俱寂
Pinyin: wàn lài jù jì
Antonyms:

震耳欲聾

(zhèn ěr yù lóng)


驚天動地

(jīng tiān dòng dì)


天崩地裂

(tiān bēng dì liè)


聲徹雲霄

(shēng chè yún xiāo)


沸沸揚揚

(fèi fèi yáng yáng)


熙來攘往

(xī lái rǎng wǎng)


人聲鼎沸

(rén shēng dǐng fèi)


鑼鼓喧天

(luó gǔ xuān tiān)


Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.