Söz: 安分守己
Pinyin: ān fēn shǒu jǐ
Antonyms:

無所不為

(wú suǒ bù wéi)


胡作非為

(hú zuò fēi wéi)


無法無天

(wú fǎ wú tiān)


為非作歹

(wéi fēi zuò dǎi)


橫行無忌

(héng xíng wú jì)


橫行霸道

(héng xíng bà dào)


無事生非

(wú shì shēng fēi)


圖謀不軌

(tú móu bù guǐ)


好高鶩遠

(hǎo gāo wù yuǎn)


惹事生非

(rě shì shēng fēi)


偷香竊玉

(tōu xiāng qiè yù)


Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.