Söz: 垂頭喪氣
Pinyin: chuí tóu sāng qì
Antonyms:

躊躇滿志

(chóu chú mǎn zhì)


額手稱慶

(é shǒu chēng qìng)


眉飛色舞

(méi fēi sè wǔ)


得意洋洋

(dé yì yáng yáng)


氣宇軒昂

(qì yǔ xuān áng)


沾沾自喜

(zhān zhān zì xǐ)


高歌猛進

(gāo gē měng jìn)


昂首挺胸

(áng shǒu tǐng xiōng)


Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.