Söz: 半途而廢
Pinyin: bàn tú ér fèi
Antonyms:

持之以恆

(chí zhī yǐ héng)


貫徹始終

(guàn chè shǐ zhōng)


堅持到底

(jiān chí dào dǐ)


堅持不懈

(jiān chí bù xiè)


鍥而不捨

(qiè ér bù shè)


滴水穿石

(dī shuǐ chuān shí)


有始有終

(yǒu shǐ yǒu zhōng)


Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.