Söz: 烈性
Pinyin: liè xìng
Antonyms:

温柔

(wēn róu)


平和

(píng hé)