Söz: 功绩
Pinyin: gōng jì
Antonyms:

过失

(guò shī)


成绩

(chéng jì)


功劳

(gōng láo)


过错

(guò cuò)


罪过

(zuì guò)