Söz: 养晦韬光
Pinyin: yǎng huì tāo guāng
Antonyms:

韬光养晦

(tāo guāng yǎng huì)


锋芒毕露

(fēng máng bì lù)


Copyright

© 2012-2023 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.