Söz: 共枕
Pinyin: gòng zhěn
Antonyms:

共衾

(gòng qīn)


独宿

(dú sù)