Söz: 一改故辙
Pinyin: yī gǎi gù zhé
Antonyms:

一成不变

(yī chéng bù biàn)