Soʻz: 隆重
Pinyin: lóng zhòng
Antonyms:

輕率

(qīng shuài)


簡單

(jiǎn dān)


低調

(dī diào)


草率

(cǎo shuài)


Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.