Soʻz: 長篇大論
Pinyin: cháng piān dà lùn
Antonyms:

片言隻語

(piàn yán zhī yǔ)


言簡意賅

(yán jiǎn yì gāi)


斷簡殘編

(duàn jiǎn cán biān)


簡明扼要

(jiǎn míng è yào)


Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.