Soʻz: 遊刃有餘
Pinyin: yóu rèn yǒu yú
Antonyms:

捉襟見肘

(zhuō jīn jiàn zhǒu)


無所不知

(wú suǒ bù zhī)


勉為其難

(miǎn wéi qí nán)


一竅不通

(yī qiào bù tōng)


無所措手

(wú suǒ cuò shǒu)


才不勝任

(cái bù shèng rèn)


智盡能索

(zhì jìn néng suǒ)


一籌莫展

(yī chóu mò zhǎn)