Soʻz: 躊躇滿志
Pinyin: chóu chú mǎn zhì
Antonyms:

灰心喪氣

(huī xīn sāng qì)


垂頭喪氣

(chuí tóu sāng qì)


心灰意冷

(xīn huī yì lěng)


垂頭喪氣

(chuí tóu sāng qì)


Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.