Soʻz: 貴族
Pinyin: guì zú
Antonyms:

庶民

(shù mín)


平民

(píng mín)


君主

(jūn zhǔ)