Soʻz: 見聞廣博
Pinyin: jiàn wén guǎng bó
Antonyms:

見多識廣

(jiàn duō shí guǎng)


真知灼見

(zhēn zhī zhuó jiàn)


博古通今

(bó gǔ tōng jīn)


井蛙之見

(jǐng wā zhī jiàn)


孤陋寡聞

(gū lòu guǎ wén)


Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.