Soʻz: 減價
Pinyin: jiǎn jià
Antonyms:

削價

(xiāo jià)


提價

(tí jià)


落價

(luò jià)


漲價

(zhǎng jià)


降價

(jiàng jià)


特價

(tè jià)


加價

(jiā jià)


跌價

(diē jià)


Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.