Soʻz: 流芳百世
Pinyin: liú fāng bǎi shì
Antonyms:

謬種流傳

(miù zhǒng liú chuán)


臭名遠揚

(chòu míng yuǎn yáng)


聲色犬馬

(shēng sè quǎn mǎ)


聲名狼藉

(shēng míng láng jiè)


遺臭萬年

(yí chòu wàn nián)


聲色狗馬

(shēng sè gǒu mǎ)


Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.