Soʻz: 洪福齊天
Pinyin: hóng fú qí tiān
Antonyms:

禍不單行

(huò bù dān xíng)


滅頂之災

(miè dǐng zhī zāi)


劫後餘生

(jié hòu yú shēng)


Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.