Soʻz: 改弦易轍
Pinyin: gǎi xián yì zhé
Antonyms:

舊調重彈

(jiù diào zhòng dàn)


習故守常

(xí gù shǒu cháng)


Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.