Soʻz: 攔截
Pinyin: lán jié
Antonyms:

護送

(hù sòng)


護航

(hù háng)