Soʻz: 懶怠
Pinyin: lǎn dài
Antonyms:

嬉遊

(xī yóu)


懈怠

(xiè dài)


懶散

(lǎn sàn)


懶惰

(lǎn duò)


怠惰

(dài duò)


勤勞

(qín láo)