Soʻz: 寥寥可數
Pinyin: liáo liáo kě shù
Antonyms:

不勝枚舉

(bù shèng méi jǔ)


不可勝數

(bù kě shèng shù)


舉不勝舉

(jǔ bù shèng jǔ)


盈千累萬

(yíng qiān léi wàn)


成千上萬

(chéng qiān shàng wàn)


Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.