Soʻz: 多禮
Pinyin: duō lǐ
Antonyms:

失禮

(shī lǐ)


無禮

(wú lǐ)


得體

(dé tǐ)


失儀

(shī yí)