Soʻz: 口碑載道
Pinyin: kǒu bēi zài dào
Antonyms:

嘖有煩言

(zé yǒu fán yán)


怨聲載道

(yuàn shēng zài dào)


不得人心

(bù dé rén xīn)


人言可畏

(rén yán kě wèi)


Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.