Soʻz: 不拘小節
Pinyin: bù jū xiǎo jié
Antonyms:

錙銖必較

(zī zhū bì jiào)


縮手縮腳

(suō shǒu suō jiǎo)


謹小慎微

(jǐn xiǎo shèn wēi)


慷慨解囊

(kāng kǎi jiě náng)


Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.