Soʻz: 阐扬
Pinyin: chǎn yáng
Antonyms:

遮没

(zhē méi)