Soʻz: 言之凿凿
Pinyin: yán zhī záo záo
Antonyms:

信口雌黄

(xìn kǒu cí huáng)


无稽之谈

(wú jī zhī tán)


信口开河

(xìn kǒu kāi hé)


Copyright

© 2012-2023 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.