Soʻz: 荦荦大端
Pinyin: luò luò dà duān
Antonyms:

鸡零狗碎

(jī líng gǒu suì)


鸡毛蒜皮

(jī máo suàn pí)


细枝末节

(xì zhī mò jié)


Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.