Soʻz: 灵便
Pinyin: líng biàn
Antonyms:

笨拙

(bèn zhuō)


僵硬

(jiāng yìng)


笨重

(bèn zhòng)