Soʻz: 洪福齐天
Pinyin: hóng fú qí tiān
Antonyms:

祸不单行

(huò bù dān xíng)


灭顶之灾

(miè dǐng zhī zāi)


劫后余生

(jié hòu yú shēng)


Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.