Soʻz: 徇私枉法
Pinyin: xùn sī wǎng fǎ
Antonyms:

秉公执法

(bǐng gōng zhí fǎ)