Soʻz: 城府深密
Pinyin: chéng fǔ shēn mì
Antonyms:

勾心斗角

(gōu xīn dǒu jiǎo)


假仁假义

(jiǎ rén jiǎ yì)


肝胆相照

(gān dǎn xiāng zhào)


诡计多端

(guǐ jì duō duān)


沥胆披肝

(lì dǎn pī gān)


Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.