Soʻz: 吊扇
Pinyin: diào shàn
Antonyms:

立扇

(lì shàn)


台扇

(tái shàn)