Soʻz: 减价
Pinyin: jiǎn jià
Antonyms:

削价

(xiāo jià)


提价

(tí jià)


落价

(luò jià)


涨价

(zhǎng jià)


降价

(jiàng jià)


特价

(tè jià)


加价

(jiā jià)


跌价

(diē jià)


Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.