Soʻz: 低下
Pinyin: dī xià
Antonyms:

庸俗

(yōng sú)


下流

(xià liú)


高上

(gāo shàng)


高尚

(gāo shàng)


卑下

(bēi xià)


下级

(xià jí)


Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.